OBCHODNÉ PODMIENKY

 
 
ZÁKAZ PREDAJA OSOBÁM MLADŠÍM AKO 18 ROKOV! 
VSTUPOM NA STRÁNKU VAPEEE.EU CEZ OVEROVANIE VEKU POTVRDZUJETE, ŽE STE DOSIAHLI VEK 18 ROKOV
 
1. OBJEDNÁVANIE
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu. Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Spôsob platby: prevod na náš účet alebo na dobierku, resp. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v sídle spoločnosti. Po obdržaní platby zásielky distribuujeme podľa dodacej lehoty, pozri odsek 5. DODACIA LEHOTA.
Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 3, odst. 1 písm. h) má spotrebiteľ právo dostúpiť od zmluvy, pozri odsek 7. PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY.
Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 4, odst. 2, spotrebiteľ potvrdzuje odoslaním objednávky, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť jej cenu.
 
 
2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám pošleme e-mailom. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Pri niektorých objednávkach (väčšie množstvo a pod.) Vás môžeme kontaktovať pre potvrdenie objednávky telefonicky.
 
 
3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete do 2 hodín od jej prijatia zrušiť a to telefonicky, či e-mailom. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú po stornovaní objednávky finančné prostriedky do 3 dní prevedené na Vami určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.
 
 
4. POŠTOVNÉ A BALNÉ
Objednaný tovar vám pošleme podľa Vášho výberu*:
  1. ako doporučenú zásielku** pri platbe prevodom vopred na náš účet,
  2. ako zásielku na dobierku** pri výbere dodania na dobierku, kuriérom pri výbere dodania kuriérom,
  3. osobný odber.
** zásielky majú pri doručovaní overovaný vek

 

5. DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota je 7-10 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Tovar, ktorý je označený "skladom" odosielame do 3 pracovných dní odo dňa objednania. Tovar skladom znamená, že buď je k dispozícii fyzicky u nás, resp. je k dispozícii u dodávateľa. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať. Môže sa stať, že tovar je medzičasom vypredaný a nie je dostupný ani u dodávateľa, v takom prípade Vás budeme okamžite informovať o možnosti riešenia vzniknutej situácie, teda o pozmenení objednávky, prípadne jej stornovaní. Daňový doklad (faktúra - slúži aj ako záručný list) je dodávaná spolu s tovarom, prípadne e-mailom.
 
 
6. VÝMENA TOVARU
V prípade potreby (napr. nevhodne objednaný tovar) Vám nepoužitý a nepoškodený tovar v originálnom obale vymeníme za iný druh. Tovar stačí poslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou tovaru znáša v plnej výške kupujúci.
 
 
7. PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTÚPENIE
Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty zašlite alebo prineste tovar na našu adresu WWT SK s. r. o., Jadranská 73, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka. Lehota je zachovaná, ak tovar zašlete na prepravu alebo donesiete najneskôr posledný deň lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese WWT SK s. r. o., Jadranská 73, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, tel. č. 0950467678, e-mail info@vapeee.eu. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej e-mailovej stránky info@worldwellnessteam.eu. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
 
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU...
*stiahnite si ho do svojho PC, nie vždy sa v prehliadači zobrazí správne...
 
 
DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 
 
8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie od fyzických osôb a názov spoločnosti, jej sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón a e-mailové spojenie od právnických osôb, resp. fyzických osôb podnikateľov. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami a ponukami. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou dopravcu prepravujúceho objednaný tovar objednávateľovi. 

- informáciu o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
- informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku,
ak ich predávajúci vyžaduje,
- v prípade, že je účtované rozdielne dopravné/poštovné, napr. podľa výšky celej sumy nákupu alebo počte kupovaných kusov tovaru, jasný a zrozumiteľný prehľad týchto poplatkov,
- lehoty na doručenie deklarované pre jednotlivé spôsoby doručenia prepravné spoločnosti,
- spôsob prevzatia zásielky, kontrola zásielky pri prevzatí, podmienky a okolnosti pre odmietnutie prevzatia zásielky,
- pravidlá pre poskytovanie zliav alebo bonusov, v prípade že ich predávajúci ponúka,
- informáciu, kde sa nachádzajú servisné miesta a kto zaisťuje záručný a pozáručný servis tovaru,
- informáciu o tom, že v prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu,
- informácia o tom, že spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr
do 14 dní od odstúpenia alebo ho odovzdať dohodnutým spôsobom predávajúcemu,
- informáciu o tom, že pri odstúpení od zmluvy sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva
(napr. zmluva o spotrebiteľskom úvere) súvisiaca so zmluvou od ktorej spotrebiteľ odstúpil,
- informáciu o tom, že spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
- informáciu o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, ako udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty
na odstúpenie od zmluvy,
- informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci takýto spôsob využíva,
- informácie o funkčnosti a zabezpečení elektronického obsahu (e-knihy, MP3, sprístupnenie elektronických informácií...),
- poučenie kupujúceho aké informácie môže od predávajúceho v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov vyžadovať a voči čomu môže namietať,
- pridelené identifikačné číslo Úradu na ochranu osobných údajov, pokiaľ predávajúci osobné údaje spracováva,
- spôsob nakladania s osobnými údajmi a prehlásenie predávajúceho, že si osobné údaje nebude vynucovať, ani získanie týchto údajov podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo iných povinností predávajúceho,
- poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
- informáciu o spracovaní osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov, resp. získanie súhlasu na spracovanie osobných údajov v prípade spracovania osobitných kategórií osobných údajov (napr. rodné číslo),
- identifikačné údaje tretích strán, ktorým budú osobné údaje spotrebiteľa poskytnuté a účel za akým im budú poskytnuté.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásenie klienta na titulnej strane a požiadať o ich zmenu prostredníctvom e-mailu.

 
9. REKLAMÁCIE

Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho / Obchodného zákonníka a Zákonov na ochranu spotrebiteľa § 250/2007 Z.z. a 102/2014 Z.z. Zákazník je povinný pri prebraní si tovar riadne prezrieť/skontrolovať! V prípade oprávnenej/preukázanej vady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu zákazník uplatňuje u dodávateľa. Adresa a kontaktné čísla sú uvedené v časti kontakt.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Pri uplatňovaní reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu prevádzky internetového obchodu. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci neprevezme - bude Kupujúcemu vrátený. Tovar by mal byť zasielaný na našu adresu doporučene. Tovar odporúčame Kupujúcemu poistiť.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie. U niektorých komponentov spotrebného charakteru je v rámci poskytovanej záručnej doby deklarovaná ich životnosť ovplyvnená intenzitou používania e-cigarety nasledovná: batéria 6 mesiacov, atomizér 14 dní, kapsľa 10-15 plnení, cartomizér 3-5 plnení.
 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.
Zákazník má právo na alternatívne riešenie sporu s predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z..
 
Podrobnejšie informácie sú dostupné tu...
 
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na príslušný subjekt ARS po tom, čo predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní.
 
Kontakty a odkazy na príslušné subjekty ARS sú dostupné tu...
 
Spotrebiteľa upozorňujeme, že medzi týmito subjektmi ARS má právo voľby.
 
 
 
 
 
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach  sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou – podnikateľom, resp.  právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.
 
Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov).
 
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na reklamáciu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU.
 
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).
 
 
11. NÁZORY NÁVŠTEVNÍKOV, KOMENTÁRE
Prevádzkovateľ stránky nenesie zodpovednosť za názory (komentáre) uverejnené na stránke v časti "Názory a otázky návštevníkov". Jedná sa o subjektívne názory návštevníkov.
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.