UPOZORŇUJEME, ŽE NIEKTORÉ OBJEDNÁVKY NEBUDEME VEDIEŤ V PONDELOK (27.05.2024) SPRACOVAŤ KVÔLI PLÁNOVANEJ ODSTÁVKE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY. MÔŽE SA STAŤ, ŽE OBJEDNÁVKY ODOŠLEME AŽ V UTOROK, ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. VŠETKO BUDE ZÁLEŽAŤ OD DĹŽKY ODSTÁVKY...

PODMIENKY AKCIE X+Y ZADARMO

 
I. ČLÁNOK
 
1. Spoločnosť World Wellness Team s. r. o. , IČO: 46 518 819 so sídlom Jadranská 73, 841 01  Bratislava, Slovenská republika. (ďalej len: „Spoločnosť“), organizuje predajné akciu s názvom "Akcia X+Y zadarmo" (ďalej len: „Akcia“)
 
2. Predmetom tohto dokumentu je celková revízia priavidiel (ďalej len: „Pravidlá“) akcie. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý je záväzný pre pravidlá Akcie. Tieto pravidlá sa môžu meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami uverejnenými rovnakým spôsobom ako tento dokument.
 
 
II. ČLÁNOK
 
1. Akcia bude prebiehať len v čase, kedy je uverejnená pri konkrétnom výrobku v e-shope vapeee.eu, pričom ponuka týkajúca sa akcie bude platná len v okamihu jej zobrazenia na e-shope vapeee.eu.
 
 
III. ČLÁNOK
 
1. Účastníkom akcie môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je koncovým zákazníkom a spĺňa ostatné podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej len: „Zákazník“). Akcia nie je určená pre osoby, ktoré nakupujú tovar zahrnutý do Akcie za účelom ďalšieho predaja.
 
2. Do akcie bude zaradení len tí Zákazníci, ktorí spĺňajú všetky podmienky Akcie. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok jednotlivými Zákazníkmi a vylúčiť z Akcie Zákazníkov, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené v týchto Pravidlách, a to podľa vlastného uváženia.
 
 
IV. ČLÁNOK
 
1. Zákazník sa Akcie zúčastní zakúpením sady X/Y (hodnota X/Y je definovaná pri konkrétnom výrobku) výrobkov označených symbolom AKCIA X+Y v rámci jedného nákupu v čase a na mieste konania Akcie v súlade s 2. článkom Pravidiel („Nákup“).
 
2. Zákazník získa najlacnejší z X/Y výrobkov v rámci bezplatného Nákupu.
 
3. Presné znenie Akcie je uvedené v popise pri konkrétnom výrobku v e-shope vapeee.eu.
 
4. Každý Zákazník sa môže Akcie zúčastniť opakovane, vždy však po splnení všetkých podmienok účasti podľa týchto Pravidiel.
 
5. Spoločnosť má výhradné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Akcie jednotlivými Zákazníkmi. Spoločnosť je oprávnená definitívne vylúčiť Zákazníka, ak má podozrenie, že sa Zákazník dopustil podvodného konania alebo iného konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Toto rozhodnutie o vylúčení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolania.
 
 
 
V. ČLÁNOK
 
1. Tieto podmienky budú k dispozícii na webovej stránke vapeee.eu počas celého obdobia konania Akcie.
 
2. Spoločnosť je možné v súvislosti s akciou kontaktovať aj na e-mailovej adrese, alebo telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke vapeee.eu.
 
3. Účasť na akcii je dobrovoľná. Účasťou na Akcii Zákazník súhlasí s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti s Akciou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
4. Spoločnosť si vyhraduje právo zmeniť podmienky Akcie alebo dobu trvania Akcie bez uvedenia dôvodov a bez poskytnutia akejkoľvek náhrady a bez akýchkoľvek nárokov Zákazníkov voči Spoločnosti. Každá takáto zmena Pravidiel alebo Akcie bude oznámená rovnakým spôsobom ako tieto Pravidlá. Zmeny bude Spoločnosť vykonávať len z výnimočných dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti, ktoré Spoločnosť nemôže primerane ovplyvniť, vrátane technických alebo právnych dôvodov, a za predpokladu, že sa Spoločnosť bude vždy snažiť minimalizovať ich vplyv na Zákazníkov.
 
5. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia (reklamácie) tovaru v rámci tejto Akcie sa postupuje podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej najmä v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a v súlade s platným reklamačným poriadkom Spoločnosti.
 
6. Pri odstúpení Zákazníka od zmluvy bude Zákazníkovi vrátená kúpna cena a odstúpenie Zákazníka od kúpnej zmluvy sa vždy vzťahuje na súbor všetkých výrobkov zakúpených v rámci Nákupu.
 
7. Zľavy a iné výhody vrámci tejto Akcie nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo inými predajnými akciami.
 
8. Zákazník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum.
 
8. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z., o mediácií, ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 335/2014 Z. z., zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie obrátiť sa so svojim nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo súd.
 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 14.10.2023.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz